IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
ŻYWIEC
Odwiedziny diecezji bielsko - żywieckiej
K a l e n d a r i u m
22 maja 1995
 
22.05.1995
 
- Bielsko Biała - Żywiec.
Owacyjne powitanie Ojca Świętego
przez rzeszeludzi zgromadzonych
wzdłuż trasy jego przejazdu.
 
- Konkatedra. Modlitwa w świątyni i spotkanie z duchowieństwem oraz organizatorami pielgrzymki.
 
- Rynek. Liturgia Słowa. Przemówienie Jana Pawła II: ,,Trwajcie mocno w wierze''
 
,,Chrześcijanin jest powołany do tego,
ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje
się Kościół. Buduje się przez świadectwo apostołów, a także wszystkich chrześcijan - mężczyzn i kobiet, jak o tym mówią Dzieje Apostolskie w dzisiejszej liturgii. Kościół
w dalszym ciągu pisze Dzieje Apostolskie, wpisując je w historię ludzi, krajów
i narodów. I tak te Dzieje Apostolskie
zostały wpisane w historię naszego
polskiego narodu''.
 
O Chrystusie w szczegolny sposób
świadsczą święci. Świadcza o Nim wszyscy wyznawcy Chrystusa, którzy nie załamują
się w wierze. Nie załamuja sie nawet
wówczas, gdy kiedy grozi im mierć, nie załamują się wówczas, gdy grozi im - jak
to słyszeliśmy dzisiaj - <wykluczenie z synagodi>. Dzisiaj trzeba to wyrażenie rozumieć w znaczeniu szerszym, jako
wszelkie formy dyskryminacji i szykan
oraz spychania ludzi wierzących poza margines życia społecznego. Pamiętamy,
jak często doświadczaliśmy tego
w przeszłoci! Muszą więc budzić niepokój również dzisiaj dające się zauważyć
w naszej Ojczyźnie tendencje zmierzające
do laicyzacji - programowej laicyzacji społeczeństwa, ataki na Kociół,
ośmieszanie wartoci chrześcijańskich,
które były przecież u podstaw tysiącletnich dziejów narodu''.
 
- Odlot do Ostrawy (Czechy).
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster