IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
SKOCZÓW
Odwiedziny diecezji bielsko - żywieckiej
K a l e n d a r i u m
22 maja 1995
 
22.05.1993
 
- Lądowisko. Powitanie Ojca Świętego
Jana Pawła II przez nuncjusza
apostolskiego abpa Józefa Kowalczyka, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej
bpa Tadeusza Rakoczego i dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZ Jana
W. Piekarskiego.
 
- Kościół ewangelicko- augsburski
Trójcy Świętej. Wizyta Ojca Świętego
i wspólna modlitwa z duchownymi
i wiernymi. Przemówienie powitalne
wygłosił bp Paweł Anweiller, wyra żając
na zakończenie nadzieję, że jeżeli w roku
2000 nie będziemy jeszcze całkowicie zjednoczeni, to przynajmniej mniej
podzieleni.Papież Jan Paweł II zwracając
się do wszystkich zgromadzonych, wśród
których byli też katolicy, mówił na
temat dialogu ekumenicznego:
,,Szukajmy dróg jedności chrześcijan’’.
 
,,Region, w którym się znajdujemy,
czyli ziemia bielska i Śląsk Cieszyński,
jest znany w Polsce jako miejsce
szczególnego świadectwa ekumenicznego.
Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła
katolickiego i Kościoła ewangelicko - augsburskiego oraz intensywnego
dialogu ekumenicznego. Prowadzi się
go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak
wiele nas łączy - iż łączy nas wspólna
wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna.
Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę
wyrazić moje osobiste zadowolenie i wdzięczność, że ten dialog ekumeniczny rozwija się i pogłębia, oraz że znajduje
wyraz także w rozmaitych formach
konkretnej współpracy; tak na
płaszczyźnie diecezjalnej, jak i w poszczególnych parafiach''.
 
,,Idea wolności sumienia z trudem
dojrzewała w świadomości europejskiej. Potrzeba było wielu ofiar po jednej i po drugiej stronie, aby zdobyła sobie
ostetczne prawo obywatelstwa''.
 
- Wzgórze ,,Kaplicówka’’.
Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji
Jana Sarkandra (21 maja Ołomuniec - Czechy) odprawiona w rodzinnej miejscowości świętego. Homilię Papież
poświęcił znaczeniu i formacji sumienia chrześcijańskiego:,,Polska potrzebuje
dzisiaj ludzi sumienia".
 
,,Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw lub
nienawiść, ale z pewnością nie można
wobec takiego człowieka przejść
obojętnie''.
 
,,Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed
wieloma trudnymi problemami
społecznuymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać
mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka
i każdego społeczeństwa.
 
- Na zakończenie Mszy św. Jan
Paweł II odśpiewał z wiernymi
antyfonę maryjna <Regina caeli>, poprzedzając ją rozważaniem: ,,Sprawy
mojej Ojczyzny traktuję jako swoje
własne", a następnie dokonał
poświęcenia koron dla wizerunku
Matki Bożej w diecezji kaliskiej, pobłogosławił 20 kamieni węgielnych
pod obiekty sakralne i domy
parafialne, a także dzwon przeznaczony
dla Katynia.
 
- Końcowym akcentem uroczystości
było wręczenie Ojcu Świętemu przez prezydenta Lecha Wałęsę odznaczenia państwowego - Orderu Orła Białego.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster