GORZÓW WLKP.
Poniedziałek - 2.06.1997

 

Błonia przy kościele Pierwszych Męczenników Polskich w dzielnicy ,,Górczyn''.

Liturgia Słowa, której przewodniczył Jan Paweł II sprawowana była przy ołtarzu zbudowanym w kształcie rycerskiego namiotu. U wrót ołtarza - namiotu umieszczono obraz Matki Bożej Rokitniańskiej, zwanej też Panią Obozową oraz Hetmanką, przywieziony z diecezjalnego sanktuarium w Rokitnie. Do Gorzowa przybyło ok. 10 tys. kombatantów z Polski i z zza granicy, którzy przekazali Ojcu Świętemu sztandar, wzorowany na średniowiecznej chorągwi bojowej. Z jednej strony sztandaru znajduje się orzeł ze Szczerbca - miecza koronacyjnego królów polskich, a na drugiej - wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w koronach ozdobionych współczesnymi orłami wojskowymi.

OCZEKIWANIE

g.15.00 - Msza św. koncelebrowana z udziałem 34 biskupów z Polski i kilkuset księży z kraju i zza granicy. Liturgii przewodniczył abp Marian Przykucki - metropolita szczecińsko - kamieński. Kazanie wygłosił abp Józef Michalik - metropolita przemyski.

Goście:

 

Z zagranicy przybyli: ks. prał. Kresing Bruno z Padeborn, ks. prał. Richter Bernard z Goerlitz, ks. prał. Zdzisław Peszkowski (USA), ks. kan. Georg Danel z Bremenhafen, ks. prob. Pollack Herbert z Cottbus oraz przedstawiciele kapituł kolegiackich z Hildesheim i Goerlitz.

 

Z kraju. Na spotkanie z Ojcem Świętym przybyli także: Józef Zych - Marszałek Sejmu, Adam Struzik - Marszałek Senatu, Zdzisław Podkański - minister kultury i sztuki, wojewodowie gorzowski i zielonogórski, wicewojewodowie gorzowski i zielonogórski, prezydenci miast: Zielonej Góry, Głogowa i Gorzowa, przewodniczący Rad Miejskich z Gorzowa i Zielonej Góry i innych gmin z terenu diecezji zielonogórsko - gorzowskiej, komendanci policji z Frankfurtu i Gorzowa, rektorzy i prorektorzy wyższych uczelni z Gorzowa, Szczecina i Zielonej Góry oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich, związków zawodowych, zakładów pracy i organizacji społecznych i ugrupowań politycznych.

 

Z Ojcem Świętym w Gorzowie spotkali się kombatanci z całego kraju. Prawie milionową rzeszę polskich kombatantów reprezentowały delegacje i poczty sztandarowe wszystkich związków kombatanckich istniejących w Polsce, których jest ok. 160.

 

Dary ofiarne:

 

Podczas Eucharystii w procesji z darami uczestniczyło 47 delegacji. Wojewodę Gorzowskiego reprezentowali Janusz Dreczka i Barbara Ziółkowska, którzy ofiarowali obraz Eugeniusza Repczyńskiego: "Belka nadziei". Dar od Prezydenta Miasta - kielich mszalny z wygrawerowanymi herbami papieskim i Gorzowa oraz życzeniami dla Papieża od Prezydenta i firm gorzowskich wręczył Bolesław Tołkacz. Wród licznych darów znalazł się modlitewnik wydany w r. 1880 w Wadowicach podarowany Ojcu Świętemu przez Łukasza Łaszcza.

 

SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM

Lądowisko przy Szpitalu Woj.

Zanim helikopter z Ojcem Świętym osiadł na lądowisku, pojawił się nad błoniami przy kościele Pierwszych Męczenników Polskich, gdzie na Papieża czekało około 400 tysięcy osób. Po oficjalnym powitaniu przez przedstawicieli władz kościelnych, państwowych i samorządowych, Ojciec Święty entuzjastycznie witany przez tłumy wiernych udał się papamobilem na miejsce spotkania.

 

 

,,NIE LĘKAJCIE SIĘ ŚWIĘTOŚCI''

 

1. ,,Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?''

 

Takie pytanie stawia św. Paweł w Liście do Rzymian
(8, 35). Dzisiaj zaś powtarzamy je w liturgii, podczas nawiedzenia Kościoła w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W duchu tej miłości pozdrawiam serdecznie cały Lud Boży diecezji. Pozdrawiam biskupa Adama, który jest w tym Kościele pasterzem, oraz jego biskupów pomocniczych, duchowieństwo, a także pielgrzymów przybyłych z diecezji sąsiednich i z zagranicy. Cieszę
się, że mogę dzisiaj modlić się wspólnie z wami, sprawując tę Liturgię Słowa. Dziękuję Opatrzności Bożej za to spotkanie.

 

Wspólnota Wasza ma za swoich patronów męczenników, którzy - obok św. Wojciecha - są najstarszymi świadkami Chrystusa na ziemi polskiej. Tradycja Kościoła zachowała pamięć tych eremitów: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, którzy żyli tutaj, w waszych stronach, za czasów Bolesława Chrobrego. Podobnie jak śmierć męczeńską św. Wojciecha,
tak również i ich męczeństwo opisał w swej kronice św. Bruno z Kwerfurtu - apostoł, biskup misjonarz, który w czasach Bolesława Chrobrego prowadził dzieło ewangelizacji na
ziemiach Polski zachodniej i północnej. Nazywa się tych męczenników Braćmi Polskimi, chociaż byli wśród nich cudzoziemcy. Dwóch z nich przybyło do Polski z Italii, ażeby tutaj zaszczepić życie mnisze według reguły św. Benedykta. Ich śmierć męczeńska, obok śmierci
św. Wojciecha, stoi niejako na progu milenium chrześcijaństwa na naszych ziemiach.

 

2. Męczennicy są szczególnymi świadkami Boga Najwyższego, Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Tekst przeczytanego przed chwilą Listu do Rzymian przypomina nam tę trynitarną tajemnicę,
z której bierze początek odkupienie świata. Oto bowiem Bóg, jak pisze Apostoł, ,,własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał'', i dalej pyta : ,,jakże miałby wraz
z Nim i wszystkiego nam nie darować?'' (8, 32). Oto Jezus Chrystus, który poniósł za nas śmierć, Chrystus, który zmartwychwstał dnia trzeciego siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. I od tej właśnie miłości Chrystusa nic nie potrafi nas odłączyć (por. Rz 8, 34-35). Jesteśmy z nią zjednoczeni przez wiarę. Ta zaś wiara w odkupieńczą moc śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest źródłem zwycięstwa: Pisze Apostoł: ,,we wszystkim (...) odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował" (Rz 8, 37). Jego miłość odkupieńcza jednoczy nas z Bogiem. Ona jest źródłem naszego usprawiedliwienia. Z niej czerpiemy pewność zwycięstwa, którą głosi Apostoł.

 

Taką pewność posiadali pierwsi męczennicy na ziemiach polskich. Posiadali ją męczennicy Kościoła wszystkich czasów. Kiedy podziwiamy ich świadectwo ukazujące, jak ,,miłość jest mocniejsza od śmierci'' (por. Pnp 8, 6), czyż w sercu każdego z nas nie rodzi się jednocześnie pytanie: czy mnie starczyłoby wiary, nadziei i miłości, aby złożyć tak heroiczne świadectwo? Odpowiedź zdaje się przynosić modlitwa liturgiczna, którą przed chwilą odmówiliśmy: ,,Boże,
Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna; wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem''. To Bóg jest Tym, który wspomaga naszą słabość swoją łaską. On mocą swojego Ducha
umacnia nas, abyśmy byli zdolni do odważnego składania świadectwa wiary.
3. ,,We wszystkim - pisze Apostoł - (...) odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował'' (Rz 8, 37).

 

Bracia i Siostry, w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia. O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w urzędach, szkołach, biurach W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy
publiczne, w duchu troski o przyszłość narodu budowaną na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary, osobistego zaangażowania. Winna wyrażać się w konkretnych czynach. Za taką postawę trzeba nieraz płacić heroizmem i ogromnym poświęceniem. Czyż i w naszych czasach, w naszym życiu nie doświadczyliśmy różnego rodzaju upokorzeń, starając się dochować wierności Chrystusowi i w ten sposób zachować chrześcijańską godność? Każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam,
gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi (por. Mt 10, 32).

 

Jakże nie wspomnieć tu świadectwa wierności tradycji i Kościołowi, jakie dawaliście w czasach bardzo trudnych. Wielu z was nosi w swym sercu bolesne doświadczenia drugiej wojny światowej. Po II wojnie światowej, na tych ziemiach, zaczynaliście niejako nowe życie, przychodząc z różnych stron Polski, a nawet spoza jej granic. Odcięci od korzeni pochodzenia, zachowaliście jednak korzenie wiary. W trudnym okresie przemian byliście blisko Kościoła, który starał się odpowiadać na potrzeby duchowe i materialne, jak matka troszcząc się o swoje dzieci. Pragnę wyrazić wdzięczność duchowieństwu i siostrom zakonnym, którzy nie wahali się opuścić rodzinnych diecezje i tu podejmowali ofiarną służbę. Pomagaliście wszyscy budować wspólny dom, nie tylko ten materialny, ale przede wszystkim duchowy, w ludzkich sercach. Byliście dla tych ludzi oparciem w chwilach trudnych, niosąc im światło wiary i wskazując na Chrystusa jako źródło nadziei - jedyne.

 

Nie mogę tu wszystkich tutaj wymienić, ale pragnę z wdzięcznością wspomnieć śp. Księdza biskupa Wilhelma Plutę. On budował niejako fundamenty Kościoła gorzowskiego w czasach bardzo trudnych dla naszego kraju. Długie lata zarządzał Kościołem gorzowskim najpierw jako administrator, a później jako jego biskup. On tu jest dzisiaj na pewno razem z nami. Biskupie Wilhelmie, dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tej ziemi. Za twój trud, odwagę i mądrość. Dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Wielki wkład w rozwój życia religijnego na tych ziemiach wniosło wasze seminarium duchowne, z którego murów wyszły zastępy kapłanów, tak bardzo tutaj oczekiwanych i potrzebnych. Dzisiaj to wszystko przynosi plon obfity. Dziękujmy Opatrzności Bożej za to, że tak prężnie rozwija się Kościół w waszej diecezji. Ziemia ta u zarania została zroszona krwią świętych Męczenników Braci Polskich, którzy jak pochodnie gorejące dzisiaj prowadzą wasz Kościół ku nowym czasom. Nowe czasy, zbliżające się trzecie tysiąclecie, wymagać będą nadal waszego świadectwa. Staną przed wami nowe zadania. Miejcie odwagę je podejmować. Nie lękajcie się ich podejmować.

 

Zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami , są na miarę każdego z nas. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości. On jeden zna ją naprawdę. Zna ją lepiej niż my sami, a przecież nas nie odtrąca. Przeciwnie, w swej miłosiernej miłości pochyla się nad człowiekiem, by go umacniać. To umocnienie człowiek otrzymuje poprzez żywy kontakt z Bogiem. Wypada na ten aspekt naszego życia zwrócić szczególną uwagę. Wśród zwykłych ludzkich zajęć nie możemy zatracać łączności z Chrystusem. Potrzebne są nam specjalne momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę. Modlitwa jest niezbędna zarówno w życiu osobistym i w apostolacie. Nie może być autentycznego świadectwa chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód; jest źródłem wytrwałości i umiejętności podejmowania inicjatywy z nowymi siłami.

 

Życie modlitwy wyrasta z uczestniczenia w liturgii Kościoła. Aby mogło się ono rozwijać, potrzeba udziału we Mszy Świętej, potrzeba korzystać z Sakramentu Pojednania. W ten sposób całe nasze istnienie zostaje przeniknięte Chrystusem: Nim samym, Jego łaską. Przecież On powiedział: ,,Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim'' (J 6, 56). Eucharystia jest pokarmem duchowym, z którego czerpiemy wewnętrzną moc do dawania świadectwa, i dzięki któremu możemy przynosić owoc, obfity owoc. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej. Ani troski rodzinne, ani inne sprawy nie powinny pozostawać poza sferą życia duchowego. Wszelka ludzka działalność nabiera w Chrystusie głębszego znaczenia, stając się autentycznym świadectwem. Wyrosła z ducha modlitwy, jest w konsekwencji otwarta na Boga nieskończonego i wiecznego. Pragnie temu Bogu służyć i z Niego czerpać siłę i światło do chrześcijańskiego postępowania. ,,W Nim (bowiem) żyjemy, poruszamy się i jesteśmy'' (Dz 17, 28). Dzięki wierze rozpoznajemy urzeczywistnianie się Bożego planu miłości w naszym życiu, odkrywamy stała troskę Ojca, który jest w niebie.

 

Bracia i Siostry, przykład takiego życia dają nam Bracia Polscy Męczennicy. To właśnie oni: w zaciszu swoich eremów poświęcali wiele czasu na modlitwę i w ten sposób przygotowywali się do tego wielkiego zadania, jakie Bóg w niezbadanych swoich wyrokach im przygotował: do dania o Nim największego świadectwa, ofiarowania życia za Ewangelię. Bracia Polscy - poprzez swoją daninę krwi, jaką złożyli Panu u początków naszego narodu i Kościoła w tym narodzie, chcieli powiedzieć wszystkim, którzy po nich będą, że aby dawać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do tego przygotować. Rodzi się ono bowiem, dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej rozmowy z Bogiem. Na klęczkach! Nie można ukazywać Chrystusa innym, jeżeli wcześniej się Go nie spotka we własnym życiu. Tylko wówczas świadectwo to będzie miało prawdziwą wartość. Stanie się zaczynem dla ludzkości, solą ziemi i światłem rozjaśniającym mroki naszym braciom kroczącym po ścieżkach tego świata.

 

,,Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?'' Tak woła do nas dzisiaj św. Paweł. Niech to wołanie przeniknie do głębi serca i umysły. Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga, czy też szukanie własnych korzyści. Odrzućcie wszystko, co tę jedność niszczy i osłabia. Bądźcie wierni Bożym przykazaniom i zobowiązaniom chrzcielnym.

 

4. ,,Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą'' (Mt 10, 28).

 

Te słowa Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza Kościół odnosi do męczenników, a w naszym kontekście do św. Wojciecha oraz świętych Braci Polskich. Męczeństwo jest szczytowym wyrazem męstwa człowieka współpracującego z łaską, która uzdalnia go do heroicznego świadectwa. W męczeństwie Kościół widzi ,,wspaniały znak'' swojej świętości. Znak cenny dla Kościoła i dla świata, ,,ponieważ pomaga uniknąć najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka: niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek i społeczności. To właśnie męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi życia, budują zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo'' (por. Veritatis splendor, 93). Patrząc na przykład męczenników, nie bójcie się dawać świadectwa. Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali!

 

Człowiek odczuwa naturalny lęk nie tylko przed cierpieniem i śmiercią, ale także przed odmienną opinią bliźnich, zwłaszcza, gdy ta opinia posiada potężne środki wyrazu, które łatwo mogą się stać środkami nacisku. Dlatego człowiek często woli się przystosować do otoczenia, do panującej mody, przystosować się raczej niż podjąć ryzyko świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii. Męczennicy przypominają, że godność osoby ludzkiej nie ma ceny, że ,,godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji i niezależnie od trudności'' (Veritatis splendor, 92). ,,Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?'' (Mk 8, 36). Dlatego jeszcze raz powtarzam za Chrystusem: ,,nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą'' (Mt 10, 28). Czyż godność sumienia nie jest ważniejsza od jakichkolwiek korzyści zewnętrznych? Bracia Polscy Męczennicy, których dzisiaj wspominamy, św. Wojciech, św. Stanisław, św. Andrzej Bobola, św. Maksymilian Maria Kolbe, męczennicy wszystkich czasów, wszyscy oni świadczą o prymacie sumienia i o jego niezniszczalnej godności, o prymacie ducha nad ciałem, o prymacie wieczności nad doczesnością. To, co tutaj się stało na początku tego tysiąclecia chrześcijaństwa, za czasów Bolesława Chrobrego, znajdowało wielokrotnie odzew w dziejach - choćby i w historii naszego stulecia. Iluż było w tym stuleciu ludzi, mężczyzn i kobiet, ludzi którzy heroicznie wyznawali Chrystusa przed ludźmi! Wierzymy, że śmierć, jaką ponieśli za wierność sumieniu, za wierność Chrystusowi, znajdzie odpowiedź w sercach wierzących, że ich świadectwo umocni słabych i małodusznych, że będzie posiewem nowej żywotności Kościoła na tej piastowskiej ziemi. Chrystus zapewnia nas, że przyzna się przed Ojcem Niebieskim do wszystkich, którzy nie wahają się wyznać Go przed ludźmi (por. Mt 10, 32-33), nawet za cenę największych ofiar. Chrystus przestrzega także przed zaparciem się wiary i rezygnacją z dawania o Nim świadectwa wobec innych.
,,Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (...) jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym'' (Rz 8, 35.38-39).

 

Moi drodzy, kiedy tu patrzę na to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego diecezji gorzowskiej, przypominają mi się czasy dawniejsze, ale nie tak znowu bardzo dawne. Przypomina mi się 1000-lecie Chrztu, któreśmy tutaj wspólnie obchodzili w roku 1966. I wtedy właśnie my wszyscy, biskupi polscy, nauczyliśmy się naszej ojczyzny, nauczyliśmy się po kolei wszystkich polskich diecezji. Wszędzie razem śpiewaliśmy Te Deum Laudamus - Ciebie Boże wysławiamy. Ja pragnę dzisiaj tutaj podziękować za ten szczególny dar, jakim było Milenium polskie dla mnie. W dniu 16 października 1978 roku, w święto św. Jadwigi Śląskiej, podczas konklawe, po wyborze, kardynał Prymas, kardynał Tysiąclecia powiedział do mnie: ,,Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie'' I dlatego, moi drodzy, przyjechałem do Polski. Przyjechałem do Wrocławia na Światowy Kongres Eucharystyczny. Przyjechałem do Gniezna... Dopiero tam się wybieram. Na milenium św. Wojciecha. Przyjechałem, ażeby tu na tych szlakach, na tych szlakach milenijnych, wyprosić sobie łaskę, łaskę tego zadania, które chyba Opatrzność Boża postawiła przede mną w słowach wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Ale, moi drodzy, lat mi przybywa, więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, ażebym temu zadaniu sprostał.

 

- Pomożemy! - rozległ się gromki okrzyk, co Ojciec Święty natychmiast skomentował:
Ten okrzyk jest mi znany, ale może tym razem będzie lepiej.

 

Dary

 

W czasie nabożeństwa z Ojcem Świętym dary wręczyło Papieżowi 12 delegacji. Duchowieństwo diecezjalne reprezentowali ks. inf. Henryk Guzowski i siostra Maria Kalinowska SJK. W imieniu społeczeństwa Gorzowa księgę darów duchowych i materialnych przekazał Marek Lewandowski, a od społeczeństwa Zielonej Góry Czesław Domalewski wręczył ornat oraz kielich z pateną. Społeczeństwo Głogowa za pośrednictwem Zofii Pytlewskiej podarowało Papieżowi figurę Matki Bożej Grodowieckiej - patronki Zagłębia Miedziowego. Na pamiątkę spotkania z polskimi kombatantami Ojciec Święty otrzymał ufundowany przez nich sztandar wzorowany na średniowiecznej chorągwi bojowej.

 

Papież poświęcił:

 

9 dzwonów, tablicę gorzowskiego Centrum Pomocy, 3 figurki Matki Bożej Fatimskiej, kamień wegielny pod budowę kościoła w Zielonej Górze, sztandar związku zawodowego ZM "Ursus" oraz talice pamiątkowa dla szkoły w parafii Pław.

 

Jan Paweł II po Liturgii Słowa w Gorzowie Wlkp.

Na zakończenie pragnę wyrazić moją radość, że mogłem się z wami wspólnie modlić. Dziękuję Bożej Opatrzności za spotkanie w Gorzowie. Wiele wspomnień łączy mnie z tą diecezją. Posiada ona piękną przyrodę, którą często mogłem podziwiać podczas moich wędrówek, zwłaszcza spływów kajakowych. Wspomnienia te zostały na zawsze w moim sercu i w modlitwie. Piękna jest ziemia gorzowska. Dziękuję tej ziemi za to, że była dla mnie zawsze gościnna i serdeczna. Więzy, jakie łączyły mnie z waszą diecezją, dzisiaj odżywają na nowo, gdy patrzę na was, tak licznie zgromadzonych na tym wielkim placu przed kościołem Braci Polskich Męczenników. Odżywaj, gdy widzę tutaj wśród biskupów: ks. arcybiskupa Jerzego Strobę, ks. biskupa Ignacego Jeża, arcybiskupa Józefa Michalika. Pozdrawiam wielu kapłanów znanych mi. Trudno wszystkich po imieniu wspomnieć. Wszystkich tu obecnych pozdrawiam. Są pośród nas również żołnierze kombatanci, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Polski i z zagranicy. Dziękuję dzisiaj synom naszego narodu za to, że nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, bronić najwyższych wartości: wolności i godności człowieka. Ze szczególną miłością myślimy o Sybirakach, o ich rodzinach, o wszystkich tu obecnych i pozostających w innych częściach kraju lub na emigracji. Dużo byłoby jeszcze wspominać, ale trzeba kończyć. Niech Bóg błogosławi całej waszej ziemi, której tyle zawdzięczam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

- Katedra. Po zakończeniu Liturgii Słowa Papież udał się do gorzowskiej katedry, gdzie modlił się przy grobie biskupa Wilhelma Pluty, z którym 4 lipca 1958 r. razem otrzymali nominacje biskupie i łączyła ich serdeczna przyjaźń. Po modlitwie w katedrze Ojciec Święty spotkał się z duchowieństwem w rezydencji biskupiej i stamtąd udał się na lądowisko, gorąco żegnany przez rzesze pielgrzymów, którzy zdążyli już opuścić górczyńskie błonia i ustawić się wzdłuż trasy przejazdu Papieża. Z Gorzowa Ojciec Święty udawał się do Gniezna.

 

- Według danych OBOP wieczorna celebra w Gorzowie zgromadziła przed telewizorami ponad 3,5 mln widzów.